شرکت تولید محتوای اینسوشی  1401/10/26

  تهران |   مرد و زن |  سابقه کار نیاز دارد

شرکت طرح ریزان حامی  1401/10/20

  تهران |   زن |  سابقه کار نیاز ندارد

شرکت مهندسی راستین الکترونیک پویا  1401/10/18

  تهران |   زن |  سابقه کار نیاز دارد

شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک  1401/09/27

  اصفهان |   مرد |  سابقه کار نیاز ندارد

تجارت الکترونیک سداد رایان روماک  1401/09/12

  تهران |   مرد و زن |  سابقه کار نیاز ندارد

شرکت ویژن پرگاس پرهام  1401/09/06

  تبریز |   مرد و زن |  سابقه کار نیاز ندارد

شرکت داده پردازان سورن ایرانیان  1401/07/25

  رشت |   مرد و زن |  سابقه کار نیاز ندارد

مجموعه Inex  1401/07/20

  تهران |   مرد و زن |  سابقه کار نیاز ندارد

شرکت MSC  1401/07/09

  مشهد |   مرد و زن |  سابقه کار نیاز ندارد